Нове књиге из Београда и Бања Луке
уторак, 01 јануар 2013 23:33

зборникЖарана Папић: текстови 1977-2002, уредиле: Адриана Захаријевић, Зорица Ивановић и Даша Духачек (Београд: Факултет политичких наука, Центар за студије рода и политике, Реконструкција Женски фонд, Жене у црном, 2012, стр. 419; рецензенткиње: Драгана Поповић и Марина Симић). Ово је зборник одабраних текстова Жаране Папић (1949-2002) сачињен тако што је од седамдесет и три библиографске јединице одабрано осамнаест за које су уреднице сматрале да су репрезентативне за њен рад. Уз сваки текст укратко је изложен и контекст у коме се појавио. Зборник садржи и потпуну библиографију радова Жаране Папић, два интервјуа и неколико фотографија. Уводну студију „Феминистичка критичка мисао Жаране Папић“ написале су Адриана Захаријевић и Даша Духачек. Између осталих, у књизи се могу наћи текстови: „Друштвени положај жене – специфичности и тешкоће утемељења проблема“, „Еманципација у границама традиционалне свијести“, „Женски покрет у бившој Југославији: седамдесете и осамдесете“, „Од државног социјализма до државног национализма: случај Србије из родне перспективе“, „Жене у Србији: посткомунизам, рат и националистичке мутације“, „Рат на Косову, феминистичка политика и фашизам у Србији“, „Еуропа након 1989-е: етнички ратови, фшизација живота и политика тијела у Србији“.

Душан Мојић, Између села и града: млади у Србији у првој деценији трећег миленијума (Београд: Чигоја штампа и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, 2012, стр. 138; рецензенти: Сретен Вујовић, Ђокица Јовановић и Срђан Шљукић). У првом делу књиге анализирају се положај и вредности младих у периоду СФРЈ. Други део посвећен је истраживању друштвеног положаја и вредности младих у земљама постсоцијалистичке трансформације. Трећи део рада бави се положајем младих у периоду блокиране постсоцијалистичке трансформације српског друштва (1990-2000), а четврти разликама у друштвеном положају градске и сеоске омладине у време одблокиране трансформације. Пети део доноси упоредну анализу радних стратегија младих из града и младих са села, а шести поређење њихових вредносних оријентација у првој деценији трећег миленијума. У закључку су резимирани основни резултати истраживања, указано је на ограничења рада, али и на могуће правце будућих теоријских и искуствених анализа. Душан Мојић је доцент на Филозофском факултету у Београду.

Немања Ђукић, Проблем објективности у социологији сазнања (Бања Лука: Удружење социолога, 2012, стр. 165, рецензенти: Иван Шијаковић и Лазо Ристић). „Овај рукопис представља неизмјењену верзију магистарског рада насталог у периоду 2007-2010. године а успјешно одбрањеног 24. децембра 2010. године на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци". Поглавља: Социологија као угао гледања; Конституисање објективизма у социологији; Деконструкција објективизма у социологији; Објективност као интерсубјективност и универзална инваријанта; Савремени диспозитив социологије. Немања Ђукић је виши асистент на Факултету политичких наука у Бањој Луци, на предметима Класичне социолошке теорије и Савремене социолошке теорије и члан Уредништва научног часописа Социолошки дискурс, који издаје Удружење социолога Бања Лука.