Ђокица Јовановић добитник награде "Војин Милић"
четвртак, 28 фебруар 2013 19:50

Најбоља социолошка књига у 2012. године је студија Ђокице Јовановића: Прилагођавање – Србија и модерна: од стрепње до сумње ("Свен", Ниш; Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, 2012, 483. стр).

Ово је одлучио жири за доделу нараде "Војин Милић", у саставу: Миодраг Ранковић, Драгољуб Б. Ђорђевић и Божо Милошевић, на седници 25. фебруара 2013. године у Београду.


Ево образложења Жирија.

Од три књиге у ужем избору, које је жири издвојио и о томе претходно обавестио јавност, на овој седници разматране су само две, наведено дело Ђокице Јовановића и студија Алкохолизам у породици и породица у алкохолизму, аутора Слађане М. Драгишић Лабаш. После размене појединачних оцена, у жирију је преовладала наведена одлука.

Прилагођавање“ је дело у широком тематском распону. Историја Србије, њен данашњи положај и проблеми разматрају се у релацијама са значајним светским збивањима и у контекстима европске и балканске модернизације. А тај контекст је тим сложенији јер је оптерећен рецидивима старог и токовима новог национализма. Србија је управо у таквом амбијенту, оптерећена још сопственом неслогом, као и осцилацијама модернизације „левих“ снага и ретрадиционализације у нескладу са токовима европске интернационализације. У тим токовима су и друге посебне појаве, као што је појачана емиграција Срба и радне снаге у иностранство, обнова националног романтизма и др.

Аутор настоји да ту актуелну тематику повеже са одговарајућим историјским освртима и идејама које се налазе у делима Тениса, Гиденса, Валерштајна и других. При томе се нарочити значај придаје културним факторима, уз осврте на европску литературу са одговарајућим коментарима и оценама.

Треба истаћи и разматрања појединих актуелних проблема и појава у националном корпусу. Као прво, свакако, борба за интегритет и суверенитет на Космету, под притисцима споља, ретрадиционализација која отежава суживот двеју антагонизираних националних заједница, онда токови „промена без промена“, проблеми домаће „левице“ да дође до нове и одговарајуће стратегије и акционог програма, нарочито у измењеним, новим класно-слојевитим констелацијама, суочена са искуствима „социјалне државе“, прикљештена између бољшевичке прошлости и неплодности партократског плурализма, као и тзв. тржишног фундаментализма.

На крају, треба истаћи обимну литературу за чије је савладавање и коришћење био уложен велики труд и време, а да се не подлегне једноставном приказивању и коментарима. И по томе је ова студија солидна и за нашу социологију корисна.

Прихватајући овако широк теоријски план, са тако бројном коришћеном изворном литературом, аутор је ризиковао једну инвентарну верзију и дескрипцију. До тога није дошло, јер је успео да развитак и проблеме Србије повеже са одговарајућим регионалним и глобалним токовима и аналогним проблемима (национализам, системска криза и трансформације суверенитета, дилеме и перспективе светске и домаће „левице“ и др.). При томе је показао веома високу аналитичку и критичку способност. Овакви захвати су потребни не само нашој (теоријској) социологији него и широј домаћој интелектуалној јавности, управо наспрам парцијално-публицистичких и политички пристрасних презентација.

Чланови жирија су се сложили у оцени конкурнтског дела о алкохолизму у породици. То је солидна студија, како у примени одговарајуће социолошке методологије тако и по практичној друштвеној корисности резултата истраживања, посебно као лексика за студиј социологије и психологије. Обрада искуствене евиденције и примерено изведена сазнања моћи ће да се користе и у текућој друштвеној пракси. Тај социолошки капацитет био је при оцењивању озбиљна конкуренција награђеном делу.

У Београду, 25. фебруара 2013. Чланови жирија

проф. др Миодраг Ранковић проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић проф. др Божо Милошевић

Ђокица Јовановић, социолог културе, дипломирао је на Филозофском факултету у Нишу (1976), магистрирао на Факултету политичких наука у Београду (1986), а докторирао на Филозофском факултету у Нишу (1993). Биран за ванредног професора на Филозофском факултету у Приштини (2000) и ванредног професора на Филозофском факултету у Београду (2004), где данас предаје социологију културе. Био уредник посебних издања, научне литературе и главни уредник издавачке куће Градина, Ниш (1984-1993), члан редакције Социолошког прегледа (1998-2000), главни и одговорни уредник издавачке делатности Универзитета у Нишу (2002-2003), управник Одсека за филозофију и социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици (2002-2004), заменик главног и одговорног уредника часописа Социологија (2003-2006).

Дела: Суноврат у заједницу: политичка стварност југословенског друштва и стил живота, (Ниш: Градина; Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, 1995, стр. 208); Пародија трагичног: истраживање доминантних политичких ставова и културних преференција у Србији: кич као конституенс политичке и културне идеологије: (1999-2001). [Косовска Митровица: Филозофски факултет; Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију; Ниш: Истраживачко-аналитички центар, 2002, стр. 437]; Прилагођавање: Србија и модерна: од стрепње до сумње. (Београд: Чигоја штампа: Филозофски факултет, Институт за социолошка истраживања, 2012, стр. 481).