Правилник о поступку предлагања кандидата Српског социолошког друштва за избор у чланство Српске академије наука и уметности

На основу члана 12 Статута Српског социолошког друштва, Скупштина ССД доноси:

Правилник о поступку предлагања кандидата
Српског социолошког друштва
за избор у чланство
Српске академије наука и уметности

Члан 1

Српско социолошко друштво, као научно друштво које се налази у одговарајућој евиденцији Министарства за просвету и науку, а на основу члана 12 став 9 Статута САНУ, може давати предлоге кандидата за избор у чланство Српске академије наука и уметности.

 

Овим правилником прописује се поступак којим се унутар ССД долази до предлога кандидата за избор у чланство САНУ.

Члан 2

Поступак предлагања започиње Председништво ССД у години која претходи избору нових чланова САНУ објављивањем позива за достављање предлога кандидата за чланство у САНУ из редова социолога у Србији.

Позив се објављује на сајту Српског социолошког друштва (www.ssd.org.rs) и у Социолошком прегледу, а доставља се и секцијама и огранцима Друштва, као и факултетима и институтима у Србији у којима постоје наставне или научне јединице за социологију.

Члан 3

Иницијални предлог потписује најмање десеторо чланова ССД који имају звање редовног професора или научног саветника, а налазе се у радном односу на универзитету или у научној установи.

Члан 4

Иницијални предлог садржи следеће елементе:

  • сагласност кандидата за кандидатуру;
  • основне биографске и библиографске податке о раду кандидата (до две стране);
  • систематизован преглед и оцену његових радова и њихових резултата, нарочито оних који представљају изузетно достигнуће у науци и подробно образложење предлога и то: опис доприноса због којих се кандидат предлаже (до две стране); списак одабраних радова (до две стране); одјек одабраних радова или цитираност (класификовано по категорији радова, до две стране).

Предлози се подносе у папирној и у електронској форми.

Члан 5

Потписник иницијалног предлога може да учествује у предлагању само једног кандидата у једном изборном циклусу.

Члан 6

Сви иницијални предлози за избор у чланство САНУ биће доступни јавности током 30 дана и моћи ће се прегледати у просторијама које користи Председништво Српског социолошког друштва (Краљице Наталије 45, Београд).

 

Примедбе на иницијалне предлоге за избор у чланство САНУ могу се доставити Председништву ССД најкасније до 31. јануара године у којој се врши избор нових чланова Академије.

Члан 7

Председништво ССД утврђује формалну исправност сваког иницијалног предлога и доставља га Скупштини ССД на разматрање и усвајање.

Члан 8

После разматрања иницијалних предлога за избор у чланство САНУ, Скупштина ССД усваја један предлог и то:

  • јавним гласањем уколико је предложен један кандидат.
  • тајним гласањем уколико је предложено двоје или више кандидата.

Предлог се сматра усвојеним ако је за њега гласала већина присутних, у складу са чл. 13 Статута ССД.

Члан 7

Скупштина ССД доноси одлуку о предлогу за избор у чланство САНУ најкасније до 10. априла календарске године у којој се врши избор нових чланова Академије.

Председништво ССД целокупан материјал, као и извештај о спроведеном поступку предлагања кандидата за избор у САНУ, доставља Одељењу друштвених наука САНУ најкасније до 1. маја календарске године у којој се врши избор нових чланова Академије.

 

У Београду, 23. марта 2013. године

                                                                              Председник ССД
                                                                             доц. др Драган Тодо