Правилник о награди Српског социолошког друштва за животно дело

На основу чланова 12 и 14 Статута Српског социолошког друштва, Скупштина ССД доноси:

 

ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ СРПСКОГ СОЦИОЛОШКОГ ДРУШТВА
ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО „РАДОМИР ЛУКИЋ

Члан 1

Српско социолошко друштво, желећи да трајно обележи и потврди научна и друштвена достигнућа социолога у Србији, као и да унапреди статус социологије у јавности, установљује награду за животно дело „Радомир Лукић“

Члан 2

Награда се додељује истакној личности у области социологије за укупни допринос и изузетне резултате постигнуте у научно-истраживачком,  образовно-педагошком и јавном раду у дужем временском периоду.

Члан 3

Награда за животно дело је појединачна и једној личности се додељује једанпут.

Награда се додељује личностима које су старије од 60 година, односно које су при крају свог активног научно-истраживачког или наставно-педагошког рада.

Члан 4

   Ближи критеријуми за додељивање награде ССД за животно дело су:

 1. Резултати научно-истраживачког рада:
  - Број и квалитет научно-истраживачких радова
  - Руковођење научно-истраживачким пројектима
  - Индекс компетенције
  - Цитираност у земљи и иностранству
 2.  Резултати образовно-педагошког рада:
  - Рад на усавршавању наставног процеса, осавремењавању наставних планова и програма
  - Рад на увођењу нових метода у наставу, увођење нових смерова и предмета у редовну и последипломску наставу (специјалистичке, магистарске и докторске студије)
  - Настава на другим факултетима у земљи и иностранству
  - Остварења на пољу уџбеничке литературе

Члан 5

Награда се додељује сваке године.

У календарској години додељује се једна награда.

Члан 6

Конкурс за Награду ССД за животно дело објављује се сваке године 1. децембра и остаје отворен месец дана.
Конкурс објављује Председништво ССД на сајту Српског социолошког друштва (www.ssd.org.rs) и у Социолошком прегледу, а доставља га секцијама и огранцима Друштва, као и факултетима и институтима у Србији у којима постоје наставне или научне јединице за социологију.

Члан 7

Пријаву на Конкурс могу поднети следеће институције и групе:
- секције и огранци ССД;

- одељења (одсеци, департмани, центри и друге организационе јединице) факултета и института у Србији у којима постоје наставне или научне јединице за социологију
- десеторо чланова ССД који имају најмање звање ванредног професора или вишег научног сарадника.

Члан 8

Пријава предлога кандидата садржи образложење дато на основу ближих критеријуми за доделу награде из члана 4 овог Правилника.

Институције или групе које предлажу кандидата могу да предложе само једног кандидата у једној календарској години.

Члан 9

Предлог за додељивање награде за животно дело предаје се Председништву ССД у писаном облику, до 31. децембра текуће године, а мора да садржи:
- Биографију кандидата
- Списак остварених резултата по критеријуму из члана 4
- Образложење предлога
- Остале податке и чињенице релевантне за доношење коначне одлуке
 

Уколико Жири то затражи, предлагачи су дужни да накнадно приложе и примерке остварених резултата рада наведених у предлогу.

Члан 10

Сви приспели предлози за додељивање награде за животно дело биће доступни јавности и моћи ће се прегледати у просторијама које користи Председништво Српског социолошког друштва (Краљице Наталије 45), до 31. јануара године у којој се додељује награда.
 

Евентуалне примедбе се достављају Жирију.

Члан 11

Награду додељује Жири састављен од пет чланова, које бира Скупштина ССД међу редовним професорима и научним саветницима, водећи рачуна о равномерној регионалној заступљености.

Мандат чланова Жирија траје три године, с тим да се до два члана из претходног састава могу поново изабрати у Жири.

Члан 12

Жири своју одлуку доноси уз писано образложење, већином гласова, до 1. марта године у којој се додељује награда.

Члан 13

Награда се свечано уручује на годишњој Скупштини ССД.

Награда садржи плакету, као и новчани износ.

Члан 14

Висину новчаног износа одређује Председништво ССД, на основу увида у прикупљена финансијска средства.

Средства за новчани део награде прибављају се добровољним прилозима, односно донацијама правних и приватних лица.

 

У Београду, 23. марта 2013. године
                                                                             Председник ССД
доц. др Драган Тодоровић