Обновљено излажење „Социјалне политике“
петак, 30 август 2013 20:12

Некадашњи часопис Института за социјалну политику, после дуже паузе, поново излази у издању Института за политичке студије.

 

Социјална политика, ревија за социјално-економска питања, почела је да излази 1946. године, под називом Весник рада, као орган за питања социјалне политике и заштите рада. Издавач је до 1951. било Савезно министарство рада, када издавање овог часописа преузима Југословенска конференција за социјалне делатности, формирана као посебан облик деловања Савезне конференције Социјалистичког савеза радног народа Југославије. Тада часопис мења име у Социјална политика: часопис за социјално-економска питања., али задржава континуитет у нумерацији (Год. 6, бр. 1, 1951).

У фокусу интересовања аутора били су теорија и пракса социјалне политике, питања планирања и остваривања циљева социјалног развоја у основној организацији удруженог рада, месној заједници, комори и ширим друштвено-политичким заједницама. Основни циљ је био да се прати и подстиче политичка и стручна активност друштвених органа, самоуправних организација и заједница у задовољавању потреба радних људи и грађања у области запошљавања, рада, здравства, пензијског и инвалидског осигурања, социјалне и дечје заштите, образовања, становања, друштвене заштите бораца НОР-а, као и друга значајна питања личног и друштвеног стандарда. Часопис се посебно бавио самоуправним интересним организовањем у области социјалне политике, како с аспекта обезбеђења примене принципа солидарности, узајамности и социјалистичког хуманизма у области задовољавања заједничких потреба радних људи и грађана, тако и с аспекта развоја организација удруженог рада у области друштвених делатности, њиховог самоуправног организовања и доприноса који пружају развоју производних делатности и друштва као целине.

Приређивачи часописа су настојали да благовремено упознају читаоце са новим прописима, друштвеним договорима и самоуправним споразумима, планским и политичко-програмским документима из социјално-политичког подручја, са самоуправном праксом организација удруженог рада, самоуправних интересних заједница и њихових савеза у републикама, аутономним покрајинама и федерацији, са праксом скупштина и њихових органа. Посебно третира правни аспект заштите социјалних права и објављује праксу судова из области социјалне политике.

 

Управо су ови циљеви и настојања редакције профилисали поменути часопис тако да је он имао више информативни и политички карактер, а мање стручни и научни. Само је по неки текст био објављен у форми научног рада, остало су углавном били говори, извештаји, одлуке, реферати и сл. 

Часопис је уредно излазио до 1989. године, када настаје први прекид у излажењу. Након двогодишње паузе, 1991. године, Институт за социјалну политику је откупио власничка, оснивачка и издавачка права од правонаследника СКЈ, ССРНЈ, Савеза социјалистичке омладине Југославије и наставио да издаје Социјалну политику, приредивши два двоброја за 1991. годину (бројеви 1-2/1991. и 3-4/1991). Тада се са месечног објављивања прелази на квартално излажење (4 броја годишње – осим у 1991. када су издата два двоброја).

Промена издавача (ИСП) довела је до тога да часопис почне да се уређује према стандардима који важе за научне часописе: обавезан резиме текста, на руском и енглеском језику, литература, референце, рецензије... У номенклатури часописа Социјална политика је сврстана у научне периодике од националног значаја и излазила је тромесечно, тј. 4 броја годишње. Издавачку политику и програмску оријентацију часописа утврдило је Научно веће Института за социјалну политику у проширеном саставу. Стални прилог часописа биле су Актуелне информације које су на сажет и једноставан начин пружале обавештења о социјано-политичким актуелностима у земљи и иностранству. Специјални прилози Социјалне политике (монографије, студије, сепарати, документа и др.) излазили су по потреби и третирали су најактуелнија питања социјалне политике.

Овде је потребно скренути пажњу и на још један часопис који се често меша са Социјалном политиком. Ради се о часопису Социјални радник који је почео да излази 1964. године и који је 1971. године променио назив у Социјална политика и социјални рад - часопис за теорију и праксу. Овај часопис су издавали заједнички Институт за социјалну политику и Друштво социјалних радника СР Србије. Данас овај часопис издаје Друштво социјалних радника Србије. Д

 У Социјалној политици бр. 1-2/1991, редакција је, на страни III, обавестила читаоце и сараднике о јубилеју овог часописа: Четири деценије часописа. Дакле, редакција је узела у обзир само излажење Социјалне политике од 1951, а не и Весника рада који јој је претходио.

Часопис је променио власника и издавача у време великих изазова кризе и транзиције ка тржишној економији, када социјална политика добија нове димензије, значења и садржаје. Тиме су створени услови за даље подизање квалитета часописа, за његово уредно излажење и коректан однос према ауторима и читаоцима. Он је био отворен за сарадњу домаћих и иностраних аутора који се баве теоријским и емпиријским истраживањима у друштвеним наукама. Интердисциплинарност социјалне политике као научне области, омогућавала је сарадњу социолога, правника, социјалних радника, психолога и других, који су истраживали проблеме друштвених промена, социјалне политике, социјалног развоја и социјалног рада.

Излажење Социјалне политике поново је прекинуто 1992. године због економског и политичког расула у нашој земљи. Већ тада су били укинути Градски и Покрајински заводи за социјални рад (1991), а неколико година касније угашен је и Институт за социјалну политику (1995). Све то је довело до видљивог застоја у области стручног и научно-истраживачког рада у сфери социјалне политике и социјалне заштите.

Исте године (1995), Институт за политичке студије (ИПС) из Београда припаја себи Институт за социјалну политику (ИСП), тј. преузима објекат, запослене, библиотеку и архиву и делатност тог института. Годинама је ИПС настојао да обнови издавање Социјалне политике, али због финансијских ограничења то није било могуће до сада.

Ове године (2013), након паузе од 21 године, изашао је први број часописа Социјална политика, у издању ИПС, а као наставак Весника рада и Социјалне политике коју је издавао ИСП. Часопис је штампан у 300 примерака, у формату Б5, а излазиће три пута годишње и носи ознаку M53 (1 бод) у номенклатури научних часописа. Од када је почела да излази Социјална политика је претрпела значајне промене: смањен јој је формат, тираж, а и учесталост излажења, док су се на другој страни усложњавали проблеми и питања социјалне политике и социјалног рада, на које је она фокусирана.

Проф. др Мирослав Бркић, главни и одговорни уредник броја 1/2013 овог часописа у Уводнику истиче да је жеља свих да обновљена Социјална политика "поново буде `место сусрета` теорије и праксе, у земљи и шире, критичких промишљања, иницијатор позитивних промена, са становишта целокупног система, а пре свега његових корисника".

Први број обновљене Социјалне политике тематски је посвећен теоријско методолошким основама социјалне политике и социјалног рада. На 194 стране штампана су два оригинална научна рада, шест прегледних радова и један приказ књиге. Један од научних радова, ауторке из Словеније у целости је штампан на енглеском језику. Аутори прегледних радова су из бивших република и из Србије. Сви радови су написани у складу са стандардима научних часописа. Посебно скрећемо пажњу на уводни научни рад професора Милосава Милосављевића - Традиција истраживања у социјалном раду, који на известан начин представља мост између актуелног и претходних издања овог часописа.

Имајући у виду актуелност проблематике којом се бави социјална политика, овај часопис има сигурну будућност и зато га топло препоручујемо како научној тако и стручној јавности.

 

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели