Први позив на конферецију: Социологија у XXI веку: изазови и перспективе
субота, 14 јул 2018 13:32


СОЦИОЛОГИЈА У XXI ВЕКУ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ (ПОВОДОМ 80 ГОДИНА ОД ФОРМИРАЊА ДРУШТВА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ)

 

организатори конференције: Српско социолошко друштво и Департман за социологију Филозофског факултета у Нишу

место одржавања конференције: Филозофски факултет у Нишу, Ниш, Србија,

Ћирила и Методија 2

Текуће, 2018. године навршава се 80 година од оснивања Друштва за социологију и друштвене науке, из кога се касније развило Српско социолошко друштво. Истовремено, ове године обележавамо и 80 година постојања Социолошког прегледа, часописа нашег Друштва, који је настао као резултат рада оснивача Друштва за социологију и друштвене науке.

Два јубилеја везана за развој социологије у Србији (и на просторима некадашње Југославије) повод су да се критички осврнемо на позицију социологије као науке и као професије и упитамо о перспективи њеног даљег развоја.

Наш овогодишњи скуп поставља пред учеснике нека од ових питања/тема:

 1. о потенцијалима социолога и социолошког приступа/социолошке имагинације да се носе са проблемима друштва у XXI веку;

 2. да ли глобализација, као друштвени процес, који води ка прихватању глобалне социолошке парадигме (тј. потреби да се у компаративној и транскултуралној перспективи сагледају друштвени феномени) и превазилажењу националних оквира социолошког истраживања, представља подстицај развоју социологије и како то она чини?

 3. да ли истраживање социјалних разлика, које додатно глобализација увећава, помера на друштвену маргину социологију као науку која истражује изворе и исходе неједнакости и механизме преко којих се оне одржавају, како би се сачувао „смоквин лист“ постојећих друштвених система и глобалног поретка уопште?

 4. да ли је социологија у кризи и ако јесте који су могући узроци те кризе? Да ли се они налазе у приклањању једног броја социолога mainstream курсу глобалног капитализма или се догађа баш супротно: заговарање системских алтернатива, „субверзивно деловање“ у склопу социолошког промишљања друштвених феномена?

 5. мултидисциплинарност истраживања друштвених појава и проблема vs.дисциплинарном (социолошком) проучавању. Однос ова два приступа и њихов утицај на развој социологије. Да ли предлози из Извештаја Гулбенкијанове комисије заиста „отварају“ друштвене науке, укључив и социологију као најопштију науку о друштву? Сцијентизам vs. хуманизам у социолошкој науци? Одрживост једног и/или другог приступа у савременој социологији;

 6. теоријски и методолошки плурализам у социологији XXI века: предност или ограничење савремене социологије;

 7. да ли је најновија варијанта неолиберализма – глобализам – изражен и кроз флексибилизацију радног места, захтев да људи раде више послова како би могли да „квалитетније“ (материјално) живе, допринела смањивању критичког односа према систему, наводећи социологе ка опортунистичком и конфомистичком прихватању таквог стања ствари?

 8. зашто у Србији (и свету) постоји криза одређених социолошких дисциплина, док друге напросто „цветају“? О настанку нових социолошких дисциплина;

 9. каква је истраживачка пракса социологије? Фундаментална и примењена истраживања у социологији. О коњунктурности социолошког истраживања;

 10. значај социолошког „прекограничног“ повезивања и могућности area study приступа на подручју некадашње Југославије/ Балкана/ југозападне Европе?

 11. да ли је научно/струковно организовање социолога кроз Српско социолошко друштво довољно како би се штитили интереси струке или је потребно организовати неке друге делотворније облике супротстављања маргинализацији струке (нпр. струковни синдикат)?

....

 

Теме које смо предочили су само нека од питања која се постављају пред социолошку заједницу и на која би требало да покушамо да дамо одговор. Свакако, у обзир долазе и друге теме, питања и области за које учесници сматрају да их треба критички сагледати - научно или стручно. Добродошли су сви радови, без обзира да ли су теоријски или емпиријски.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

1. септембар 2018: пријава теме и апстракта (наслов рада, апстракт до 200 речи и до 5 кључних речи на српском; подразумевајуће је достављање превода наслова, апстракта и кључних речи на енглески или руски језик. Учесници са бивших југословенских простора могу поднети пријаве на свом матерњем језику уз превод на енглески или руски)

15. септембар 2018: обавештење о прихватању теме и апстракта

Датум одржавања конференције: 10. новембар (опционо и 11.новембар у зависности од броја прихваћених пријава за скуп)

31. децембар 2018: достављање дефинитивне верзије рада према Упутству које ће бити упућено свима чији су научни радови прихваћени за излагање.

У зависности од броја пријављених, рад ће бити организован по секцијама.

У паузи конференције предвиђено је одржавање редовне Годишње скупштине Српског социолошког друштва. Сви који желе да пуноправно учествују у раду Скупштине у обавези су да до 1. септембра 2018. измире заостале обавезе у погледу чланарине. Предвиђа се и одржавање промоције социолошких издања, као и продаја социолошких књига, уз попусте које ће обезбедити издавачи.

Котизација за конференцију износи 5000 динара (за учеснике из Србије), чиме су покривени материјал за конференцију (укључујући и штампано издање Зборника апстраката), освежење у паузама, свечана вечера и штампани зборник радова у целини.

Добродошли у Ниш!

Контакт:

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

 

SOCIOLOGY IN XXI CENTURY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES (ON THE OCCASION OF 80 YEARS OF FOUNDATION OF THE SERBIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION)

Conference organizers: Serbia Sociological Association and the Sociology Department of the Faculty of Philosophy, Niš, Serbia

Faculty of Philosophy, Niš, Ćirila i Metodija 2, Niš

This year marks 80 years since the foundation of the Društvo za sociologiju I društvene nauke (Society for Sociology and Social Sciences), which later evolved into the Srpsko sociološko društvo (Serbian Sociological Association). Also this year we celebrate 80 years of Sociološki pregled (Sociological review), society’s journal established through work of Society for sociology and social sciences founders.

The two jubilees related to the development of sociology in Serbia (and the former Yugoslavia) are a reason to take a critical look at the position of sociology as a science and as a profession and ask ourselves about perspectives of further development.

This year our conference is gathering participants around following issues:

1. On aptitude of sociologists and sociological approach/imagination to deal with issues of the society in XXI century;

2. Does globalisation, as a social process that leads toward acceptance of the global sociological paradigm (the need to observe social phenomena in a comparative and trans-cultural perspective) and surpassing national frameworks of sociological research, represent encouragement to development of sociology, and how?

3. Does research of social differences, those additionally increased by globalisation, puts sociology as a science that analyses sources and outcomes of inequalities as well as mechanisms supporting them on the social margin, in order to protect the fig leaf of the existing social systems and global order in general?

4. Is sociology in crisis, and if so what the causes of that crisis could be? Could the reasons be found in the fact that a number of sociologists align themselves with the mainstream course of the global capitalism or is the opposite the case: advocacy for systemic alternatives, ‘subversive action’ as a part of sociological approach to social phenomena?

5. Multidisciplinary nature of research of social phenomena and problems vs single discipline (sociological) research. Relationship between these two approaches and their influence on the development f sociology. Do recommendations from the Report of Gulbenkian Commission genuinely ‘open’ social sciences, including sociology as the most general science about society? Scientism vs humanism in sociological science? Sustainability of one and/or the other approach in contemporary sociology;

6. Theoretical and methodological pluralism in XXI century sociology: an advantage or limitation of contemporary sociology;

7. Does the latest variation of neoliberalism – globalism – expressed also through a flexible work place, demand for people to engage in several jobs in order to have a life of ‘better’ (material) quality, contributed to a decline in a critical stance against the system, guiding sociologists towards opportunist and conformist acceptance of such a state of affairs?

8. Why is there in Serbia (and in the world) a crisis of some sociological disciplines while other are simply thriving? On the origin of new sociological disciplines;

9. What is the research practice of sociology? Fundamental and applied research in sociology. On conjuncture of sociological research;

10. Significance of sociological ‘across the border’ connectivity and possibilities of area study approach in the spaces of the former Yugoslavia/Balkans/south western Europe?

11. Is scientific/professional organising of sociologists through Serbian Sociological Association sufficient in order to protect the interests of the profession or some other and more effective means of resistance to marginalisation of the profession (e.g. a syndicate) is required?

The above listed topics are only a selection of broader spectrum of questions facing sociological community in need of answers. However, we welcome other topics, questions and areas that interested participants consider important and in need of critical evaluation – be it scientifically or professionally. We welcome all contributions, empirical and theoretical alike.

Important dates:

1 September 2018: abstract submission deadline (title, summary of up to 200 words and up to 5 keywords in English, Serbian or Russian language. Participants from the former Yugoslav republics can submit papers in their own languages with English or Russian translation).

15 September 2018: information about paper acceptance.

Conference day, November 10 (November 11 as well, depending on the number of accepted papers)

31 December 2018: submission of the final version of the paper, the guidelines will be issued to all whose papers are accepted for presentation.

The work will be organized in sections depending on the number structure of topics and participants.

During the conference break the Annual assembly meeting of the Serbian Sociological Association will be held. Anyone who would like to participate in the work of the Assembly have to be in good standing on 1 September 2018. We have also planned promotion of sociological publications, as well as books sale with discounts give by publishers.

For international participants there is no conference fee, and every participant will receive conference material (including a printed book of abstracts), refreshment during the breaks, conference dinner, as well as the printed book of the conference papers.

We are looking forward to welcoming you in Niš!

Contact:

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

 

СОЦИОЛОГИЯ В XXI СТОЛЕТИИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА СОЦИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК)

Организаторы конференции: Сербская социологическая ассоциация и Департамент социологии Философского факультета в Нише

Место проведения конференции: Философский факультет в Нише, улица Кирилла и Мефодия 2, Ниш, Сербия

 

В этом, 2018 году, исполняется 80 лет со дня образования Общества социологии и общественных наук, из которого впоследствии развилась Сербская социологическая ассоциация. Вместе с тем, в этом году отмечаем и 80 лет существования журнала Социолошки преглед (Социологическое обозрение), который издает наша ассоциация и который является результатом деятельности основателей Общества социологии и общественных наук.

Два юбилея, связанные с развитием социологии в Сербии (а и в территориальных рамках бывшей Югославии), представляют собой повод для критического взгляда на позицию социологии как науки и как профессии и возможность поговорить о перспективах ее дальнейшего развития.

Наша конференция ставит перед участниками некоторые из следующих тем и вопросов:

 1. о потенциале социологии и социологического подхода в преодолении общественных проблем XXI столетия;

 2. имея в виду тот факт, что глобализация как общественный процесс создает глобальную социологическую парадигму (т.е. возникает необходимость взглянуть на социальные явления в сравнительной и транскультурной перспективе), стремясь преодолеть рамки национальных социологических исследований, возникает вопрос: является ли она стимулом к развитию социологии и каков механизм этого явления?

 3. вытесняет ли социологию как науку исследование социальных различий, возрастающих в процессе глобализации и насколько и далее необходимо заниматься исследованием причин и последствий социальных неравенств, а также механизмов, с помощью которых они поддерживаются, в целях сохранить «фиговый лист» существующих общественных систем и глобального порядка в целом?

 4. находится ли социология в кризисе и каковы возможные причины этого кризиса? Лежат ли они в привязанности ряда социологов к mainstream курсу глобального капитализма или как раз наоборот: на деле пропаганда системных альтернатив, «подрывное действие» в рамках социологического анализа социальных явлений?

 5. мультидисциплинарность исследований социальных явлений и проблем vs. дисциплинарное (социологическое) исследование. Взаимоотношения этих двух подходов и их влияние на развитие социологии. «Открывают» ли на самом деле предложения из доклада Комиссии Гульбенкяна общественные науки, в том числе социологию как самую общую науку об обществе? Сциентизм vs. гуманизм в социологической науке. Устойчивость одного и/или другого подхода в современной социологии;

 6. теоретический и методологический плюрализм в социологии XXI столетия: преимущество или ущербность современной социологии;

 7. способствовал ли новейший вариант неолиберализма – глобализм – выражающийся и через флексибилизацию рабочих мест, а также через необходимость работы на различных рабочих местах в целях «улучшить» (с материальной точки зрения) свою жизнь, уменьшению критического отношения к системе, приводя социологов к опортунистическому и конформистическому принятию такого состояния вещей?

 8. почему в Сербии (и в мире) происходит кризис определенных социологических дисциплин, в то время как другие просто «расцветают»? О появлении новых социологических дисциплин;

 9. какова исследовательская практика социологии? Фундаментальные и прикладные исследования в социологии. О конъюнктурности социологического исследования;

 10. значение социологических «трансграничных» взаимосвязей и возможности area study подхода, когда речь идет о территории бывшей Югославии/Балкан/ югозападной Европы?

 11. является ли научное/профессиональное объединение социологов в рамках Сербской социологической ассоциации достаточным, чтобы защитить интересы профессии или существует необходимость организовать некоторые другие более эффективные виды противодействия маргинализации профессии (напр. профсоюз)?

...

Представленные темы представляют собой лишь некоторые из вопросов, которые ставятся перед социологическим сообществом и на которые мы должны попытаться ответить. Разумеется, мы рассмотрим и другие темы, вопросы и области, которые, по мнению участников, следует рассмотреть, с научной или профессиональной точки зрения. Приветствуются все работы, несмотря на то, являются ли они теоретическими или эмпирическими.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

1 сентября 2018: заявка на участие и подача тезисов (название статьи, аннотация до 200 слов и не более 5 ключевых слов на сербском языке, а также перевод названия статьи, аннотации и ключевых слов на английский или русский язык. Участники из стран бывшей Югославии могут подать заявки на участие на своем родном языке, с переводом на английский или русский).

15 сентября 2018: информация о принятии темы и аннотации.

Дата проведения конференции: 10 ноября (возможно и 11 ноября в зависимости от числа принятых заявок на участие в конференции).

31 декабря 2018: подача окончательной версии статьи, оформленной согласно Руководству для авторов, которое будет отправлено всем участникам, чьи статьи будут приняты для устной презентации.

В зависимости от числа участников, работа конференции будет организована по секциям.

В перерыве конференции предусматривается очередная Ежегодная ассамблея Сербской социологической ассоциации. Всех желающих в полной мере участвовать в работе Ассамблеи просим до 1 сентября 2018 года оплатить долг по членским взносам. Предусматриваются также презентации социологических публикаций, а также продажа книг по социологии, со скидками, которые будут предоставляться издателями.

Участники конференции из-за рубежа освобождаются от уплаты регистрационного взноса, а каждому участнику будут предоставлены материалы конференции (включая сборник аннотаций докладов), кофе-брейки с освежительными напитками, торжественный ужин и печатная версия сборника трудов по материалам конференции в целом.

Добро пожаловать в Ниш!

Контакт:

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Первый вызов на конференцию 2018 DOCX

First Call for Conference 2018 DOCX

Први позив на конферецију 2018 DOCX

 

SOCIOLOGY IN XXI CENTURY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES (ON THE OCCASION OF 80 YEARS OF FOUNDATION OF THE SERBIAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION)


Conference organizers: Serbia Sociological Association and the Sociology Department of the Faculty of Philosophy, Niš, Serbia


Faculty of Philosophy, Niš, Ćirila i Metodija 2, NišThis year marks 80 years since the foundation of the Društvo za sociologiju I društvene nauke (Society for Sociology and Social Sciences), which later evolved into the Srpsko sociološko društvo (Serbian Sociological Association). Also this year we celebrate 80 years of Sociološki pregled (Sociological review), society’s journal established through work of Society for sociology and social sciences founders.


The two jubilees related to the development of sociology in Serbia (and the former Yugoslavia) are a reason to take a critical look at the position of sociology as a science and as a profession and ask ourselves about perspectives of further development.


This year our conference is gathering participants around following issues:


1. On aptitude of sociologists and sociological approach/imagination to deal with issues of the society in XXI century;


2. Does globalisation, as a social process that leads toward acceptance of the global sociological paradigm (the need to observe social phenomena in a comparative and trans-cultural perspective) and surpassing national frameworks of sociological research, represent encouragement to development of sociology, and how?


3. Does research of social differences, those additionally increased by globalisation, puts sociology as a science that analyses sources and outcomes of inequalities as well as mechanisms supporting them on the social margin, in order to protect the fig leaf of the existing social systems and global order in general?


4. Is sociology in crisis, and if so what the causes of that crisis could be? Could the reasons be found in the fact that a number of sociologists align themselves with the mainstream course of the global capitalism or is the opposite the case: advocacy for systemic alternatives, ‘subversive action’ as a part of sociological approach to social phenomena?


5. Multidisciplinary nature of research of social phenomena and problems vs single discipline (sociological) research. Relationship between these two approaches and their influence on the development f sociology. Do recommendations from the Report of Gulbenkian Commission genuinely ‘open’ social sciences, including sociology as the most general science about society? Scientism vs humanism in sociological science? Sustainability of one and/or the other approach in contemporary sociology;


6. Theoretical and methodological pluralism in XXI century sociology: an advantage or limitation of contemporary sociology;


7. Does the latest variation of neoliberalism – globalism – expressed also through a flexible work place, demand for people to engage in several jobs in order to have a life of ‘better’ (material) quality, contributed to a decline in a critical stance against the system, guiding sociologists towards opportunist and conformist acceptance of such a state of affairs?


8. Why is there in Serbia (and in the world) a crisis of some sociological disciplines while other are simply thriving? On the origin of new sociological disciplines;


9. What is the research practice of sociology? Fundamental and applied research in sociology. On conjuncture of sociological research;


10. Significance of sociological ‘across the border’ connectivity and possibilities of area study approach in the spaces of the former Yugoslavia/Balkans/south western Europe?


11. Is scientific/professional organising of sociologists through Serbian Sociological Association sufficient in order to protect the interests of the profession or some other and more effective means of resistance to marginalisation of the profession (e.g. a syndicate) is required?The above listed topics are only a selection of broader spectrum of questions facing sociological community in need of answers. However, we welcome other topics, questions and areas that interested participants consider important and in need of critical evaluation – be it scientifically or professionally. We welcome all contributions, empirical and theoretical alike.


Important dates:


1 September 2018: abstract submission deadline (title, summary of up to 200 words and up to 5 keywords in English, Serbian or Russian language. Participants from the former Yugoslav republics can submit papers in their own languages with English or Russian translation).


15 September 2018: information about paper acceptance.


Conference day, November 10 (November 11 as well, depending on the number of accepted papers)


31 December 2018: submission of the final version of the paper, the guidelines will be issued to all whose papers are accepted for presentation.


The work will be organized in sections depending on the number structure of topics and participants.


During the conference break the Annual assembly meeting of the Serbian Sociological Association will be held. Anyone who would like to participate in the work of the Assembly have to be in good standing on 1 September 2018. We have also planned promotion of sociological publications, as well as books sale with discounts give by publishers.


For international participants there is no conference fee, and every participant will receive conference material (including a printed book of abstracts), refreshment during the breaks, conference dinner, as well as the printed book of the conference papers.


We are looking forward to welcoming you in Niš!Contact:


Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели