Секција наставника социологије у средњим школама

 

 

“Остварена у складу са мојим схватањем, социологија би, с једне стране, требало да буде дисциплина која помаже човеково ослобођење. С друге стране, била би циљ по себи, отеловљујући прадавну људску тежњу за сазнањем самог себе. Ако то није велики захтев, ништа није. Ако то није частан посао, ништа није часно.”

Алвин Гулдер

 

Најважнија  истина коју смо склони заборавити јест та да учитељ никад не може заиста поучавати ако он сам још увек не учи. Свећа не може запалити другу свећу, ако не пламса својим ​​пламом. Учитељ који је стигао до краја свога предмета, који свакодневно не унапређује своје знање него само понавља лекције својим ученицима, може једино пунити њихове умове. Он их не може одушевити. Истина нас не треба само информисати него и надахнути. Ако се надахнуће угаси, а информације се само накупљају, тад истина губи своју бесконачност.Већи је део нашег учења у школама био узалудан јер су за већину наших наставника њихови предмети попут мртвих примерака некада живих створења с којима их веже учено познанство, али не и животна комуникација и љубав .

 

Рабиндранат Тагоре

 

„Предавати значи свакога дана сретати људе који су млађи од вас, који имају другачије идеје, који вам задају проблеме. То је изазов, јер морате да се прилагођавате захтевима и проблемима нових генерација, да се одржавате, ако не биолошки, а оно психолошки, младим. Значи, предавати јесте изабрати младост и новину. Јер онај који предаје, увек се излаже ризику да понавља идеје које је имао на почетку. Док, када се нађете пред новом генерацијом, она вам поставља нова питања и ви мора да будете у стању да на њих одговорите, па смо принуђени да се и ми обнављамо.,,

Умберто Еко

 

 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИКА СОЦИОЛОГИЈЕ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

***

 

Дата секција Српског социолошког друштва је основана 1969. godине, осам година након увођења предмета „основи науке о друштву" у гимназије и учитељске школе у Србији (1961).

Првих година сви дипломирани социолози су лако налазили посао у просвети. Међутим, још 1968. већину наставника „основа науке о друштву" нису чинили социолози, већ историчари и фолозофи. Имајући ово у виду, Српско социолошко друштво је формирало Секцију наставника социологије у средњим школама (1969), са идејом да се избори за већу стручност у настави социологије. Одмах по оснивању Секције, одржано је и саветовање ССД о наставном програму социологије у средњим школама. Секција је, такође, покренула иницијативу да се напише уџбеник из социологије за средње школе. То је група професора са Филозофског факултета у Београду убрзо и и урадила (Социологија: приручник за више и средње школе, Београд: Рад, 1971, 455 стр).

Секција је, почетком седамдесетих, када се на њеном челу налазила Љубица Адамовић, организовала разговоре о уџбенику социологије, заједно са њеовим писцима, наставницима и ученицима. „Вођени су разговори о стручним проблемима везаним за наставу Основа науке о друштву са друштвеним уређењем СФРЈ, о примењеним тестовима знања, о новом програму овог наставног предмета, о стручним профилима којима се поверава извођење ове наставне области. Састанци су били добро посећени пошто су професори веома заинтеровани и за садржај и за начин презентирања грађе" (Социолошки преглед, 1/1973, стр. 177).

Секција наставника социологије у средњим школама била је активна и крајем седамдесетих, када је њен председник био Борислав Џуверовић. У овом периоду је дошло до реформе средњег образовања („усмерено образовање"), па су се Социолошко друштво и његова Секција борили да нови предмет Марксизам и социјалистичко самоуправљање не истисне сасвим социологију, као и да социолози могу да предају марксизам (што у нацрту реформе није било у потпуности омогућено).

Почетком осамдесетих, када су председници секције били Петар Првуловић и Милка Милојевић-Лубурић, Секција наставника се борила против концепције „интегралног марксизма", по којој су социологија и филозофија имале да се сасвим повуку пред наставом марксизма. Секција је тада организовала више стручних разговора и јавних расправа, на којима је Социолошко друштво улазило у оштар сукоб са тадашњим носиоцима политичке моћи.

Рад ове, као и других секција ССД, замро је током деведесетих, да би поново оживео са најновијом реформом образовања, и најновијим идејама о смањењу фонда часова за социологију у гимназијама и средњим школама.

 

2011. конституисан је нови састав Секције наставника социологије при ССД. За председника Секције изабран је Иван Јовановић, професор социологије у Обреновачкој гимназији. Године 2003. председавањем Секције је руководила Зорана Матићевић, професор социологије у XV гимназији у Београду.

Од маја 2021.године Секцијом наставника социологије Србије руководи Снежана Кузмановић, професор социологије у Првој београдској гимназији. Изабране чланове Одбора наше секције  представљају професорке Јелена Матић (Друга економска школа), Зорица Перовић (Земунска гимназија), Виолета Шутковић (Пета економска школа) и колегиница Дуња Илић (Ваздухопловна академија Београд).

 

Приоритетна мисија нам је опстанак и ревитализација социологије у средњим школама и шире колегијално умрежавање јер предуго смо били затворени у своје референтне групе, школе, градове, стална комуникација, размена идеја и наставних материјала... Зато смо одлучили да изнова почнемо да сарађујемо, посвећеније и ефикасније него раније, како би одбранили нашу професију и заштитили њен углед, јер Важна је и важна нам је.

Контакт sekcijanastavnikasociologije@gmail.com

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИКА СОЦИОЛОГИЈЕ СРБИЈЕ

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Секција наставника социологије Србије ( у даљем тексту Секција ) је струковно удружење, центар за окупљање, информисање, заштиту професионалних права и стручно усавршавање просветних радника-наставника социологије.

Члан 2.

Назив секције је Секција наставника социологије Србије.  

Седиште Секције је у  Београду.

Члан 3.

Секција делује у оквиру Српског социолошког друштва као добровољно, невладино, непрофитно, струковно, стручно и интересно удружење основано на неодређено време ради остваривања циљева у области: унапређивања квалитета рада у настави социологије, заштите статуса наставника социологије у средњим школама и гимназијама, стручног усавршавања, јачања професионалних компетенција и информисања наставника социологије, сарадње са матичним Филозофским факултетом у Београду, ЗУОВ-ом, Националним просветним саветом, као и утицаја на образовне политике.

Секција се у сарадњи са Српским социолошким друштвом, стара о статусу социологије као струке и социолога као припадника професије. У том смислу органи Секције су дужни:

  1. да разматрају у којој мери утврђена радна места у у средњим школама и гимназијама одговарају звању социолога;
  2. да дају примедбе и предлоге приликом утврђивања послова и описа радних места на којима раде социолози;
  3. да интервенишу у случајевима неодговарајућег ранговања и вредновања радног места социолога.
  4. да  сарађује са ЗУОВ-ом и учествују у креирању наставних планова и програма предмета Социологија и других изборних предмета на којима су ангажовани наставници социологије

Отворена је за сарадњу са свим стручним и научним институцијама, установама, владиним и невладиним сектором, удружењима и донаторима у земљи и иностранству у циљу квалитенијег деловања у наведеним областима, подизања професионалних компетенција чланова и јачања Секције у целини.

Секција остварује непосредну сарадњу са сродним удружењима по питањима од заједничког интереса у циљу што успешнијег и потпунијег остваривања својих права.

 

Члан 4. Назив и седиште

Назив Секције је Секција наставнка социологије Србије.

Секција има свој печат округлог облика. На унутрашњој страни кружнице је натпис: „Секција наставника социологије“.

Седиште Секције је у Београду, Светозара Марковића 36.

2. НАЧИН РАДА И ОРГАНИ УПРАВЕ

Члан 5.

 

Члан Секције може бити сваки наставник социологије које прихвата циљеве и Статут удружења.

Учлањење се заснива се на начелу заједничких интереса и на тој основи уређују се међусобни односи и обезбеђује равноправност у одлучивању.

Почасни чланови Удружења могу постати и наставници социологије у пензији.

Члан 6.

Органи секције су председник, потпредседник и 2 члана, који сви заједно чине Одбор секције.

 

Члан 7.

 

Председник руководи пословима и задацима који су утврђени Статутом и другим нормативним актима друштва, а нарочито:

1. овлашћено је лице за заступање Секције;

2. сазива седнице и председава им;

3. непосредно се брине о спровођењу одлука

4. остварује сарадњу са друштвени и приватним организацијама, Министарством просвете, и другим горе већ наведеним институцијама;

5. одговоран је за законитост у раду  Секције;

6. бира се на мандат од 4  године, и на то место може бити биран највише два пута

Члан 8.

Потпредсеник равноправно учествује у свим пословима; када је председник спречен привремено га замењује потпредседник.

Члан 9.

Чланови Одбора обављају следеће послове у сарадњи са председником:

1. организују и припремају материјале за седнице

2. учествујуу припремању седница

3. организују вођење записника и других административних послова у вези са седницом  Секције,

5. организују и обављју потребну службену коресподенцију Секције

6. обављају и друге послове и задатке који произилазе из нормативних аката и потреба Секције

Члан 10.

Секција ради у седницама

Седнице Секције одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње.

Седнице Секције заказује председник у договору са потпредседником најмање 7 дана пре одржавања.

У позиву за седницу мора бити назначен предлог дневног реда и приложен материјал у вези са дневним редом.

Одлуке се доносе простом већином гласова чланова

Рад седница Секције је јаван.

Члан 11.

Предлоге за измене и допуне Статута може дати сваки члан и сви органи Друштва.

 

У Београду, јуна 2021.године

(*предлог Статута Секције израдила Снежана Кузмановић, председник Секције наставника социологије Србије)

 

СЕКЦИЈА НАСТАВНИКА СОЦИОЛОГИЈЕ СРБИЈЕ – план рада

 

 

1.      Израда Правилника о раду Секције наставника социологије Србије

2.      Ажурирање базе наставника социологије у Србији

3.      Иницијатива за промену плана и програма Социологије са правима грађана

4.      Повезивање Секције са организаторима Такмичења из социологије са циљем укључивања и наставника у креирање тема и избор најбољих радова

5.      Постављање сајта Секције при ССД-у и самосталног сајта Секције за размену информација и наставних материјала

6.      Успостављање сарадње са Секцијом наставника социологије Војводине

7.      Контакт са НПС- и Министарством просвете - рад на повратку назива Социологија у средњим и уметничким школама

8.      Контакт са МП, ЗУОВ-ом и Катедром за социологију везано за реализацију пројеката (вебинари за наставнике и тематски пројекти од националног значаја који би осмислили и реализовали наставници у средњим школама и професори са наших  Катедри )

9.      Уговори о сарадњи Секције са НВО и покретима попут УЗУЗ-а, Крени промени, НЕА, Кров над главом, Заједно (Лице улице), Црвени крст Србије...

10.    Иницијатива Секције, ССД-а и Катедре,   заједно са нашим  ученицима, студентима, родитељима... за укидање свих оних формата риалити емисија које промовишу културу насиља и заглупљивања  (захтев за обавезно редефинисање њихових садржаја и правила- радни назив   ,,Држава мора да има даљински –  то није цензура већ одговорно вођство културне и образовне политике)

11.    Захтеви Влади РС за запошљавање по два социолога-аналитичара у сваком од Министарстава и ЗУОВ-у

12.    Укључивање социолошких  садржаја у Основне школе преко  наставног предмета Познавањe природе и друштва (Свет око нас) ...(кроз  узрасту примерену и креативну обраду основних појмова;  добро друштво, групе, породица, вредности, лоше појаве у друштву, култура ненасиља, солидарност, држава, култура...) - контакт са МП и ЗУОВ-ом и ауторима програма и уџбеника за Познавање природе и друштва

13.    Иницирање сарадње са РТС-ом и другим медијима кроз ТВ серијале који би се могли звати нпр. Социолошки појмовник  и сл.

14.    Иницирање (и каснија реализација) манифестација нпр. Недеља социологије (или Месец, Дани ...) са циљем подизања угледа наше професије, али и подизања социолошке писмености наших грађана

Успели смо ... Одобрена измена наставног плана и програма Социологије са правима грађана

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС

Центар за средње образовање и васпитање

11070 Београд

Немањина 22-26

Иницијатива за измену Наставног плана и програма Социологије са правима грађана

Поштовани,

Обраћам Вам се у име Секције наставника социологије Србије, огранка Српског социолошког друштва, везано за потребу измене Наставног плана и програма наставног предмета Социологија са правима грађана који се изучава у 3. разреду наших средњих школа (негде са два часа недељно, а на одређеним усмерењима само са једним часом недељно).

Наша наставна пракса тј. искуства у раду, пре све колега предавача на овом наставном предмету,  као и стручна, професионална озбиљна методички промишљена анализа, указује на неопходност измене постојећег програма из неколико разлога:

  1. Постојећа структура садржаја, овог релативно новог предмета насталог као спој социологије са некадашњим предметом Устав и права грађана у нашим средњим и уметничким школама, показала се помало на брзину и вештачки конструисанa, те смо мишљења да се може битно побољшати смисленијим повезивањем социолошке и нормативно-правне материје датог наставног предмета
  2. Фонд часова се показује крајње недовољним у овако структурисаном  постојећем садржају предмета, те је и то разлог неопходног рада на побољшању садржаја и извесној редукцији наставних тема
  3. Неопходна је и иновација наставног садржаја, кроз увођење пар недостајућих, пре свега социолошких наставних тема (што је у гимназијама учињено 2019. године)
  4. Како су садржаји наставног програма на усмерењима са два и један час данас прилично различити, било би добро адекватно их ускладити са заједничким садржајем и фондом од  два часа недељно у свим средњим стручним школама, као и уметничким школама.

 

У доброј вери, да ћете уважити аргументе нашег захтева за измену и осавремењавање постојећег Наставног плана и програма Социологије са правима грађана на радост наших наставника и ученика, и у садејсту са ЗУОВ-ом покренути реализацију истог,

Срдачан поздрав,

Снежана Кузмановић, професор Прве београдске гимназије и

председник Секције наставника социологије Србије

Линкови:

Наставни планови и програми – Социологија, изборни предмети

Вести и обавештења

Правилник о стручном усавршавању наставника

Цртице из наставе социологије

Писма професора

Студирај социологију

Корисни  линкови :

ЗУОВ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, науке и тех. развоја

Закони о ОВО РС

Филозофски факултет - КАТЕДРЕ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

Институт за друштвене науке

Социолошки часописи....

Линкови институција,  удружења и НВО

Онлајн књиге...јутјуб емисије и предавања...